Nytt samarbete ska rädda kulturlämningarna

Forn- och kulturlämningar skadas årligen av skogsbruket och nu samlas krafter för att motverka detta. Foto: Pressbild
Textstorlek:

Varje år orsakar skogsbruket omfattande skador på våra forn- och kulturlämningar.
Nu hoppas skogsnäringen och myndigheterna tillsammans kunna minska problemen.

– Vi ska ge varandra bättre förutsättningar och stötta varandra, säger Marie-Larsson-Stern, forskningschef vid Skogforsk och tillägger att det här klarar man bara med gemensamma krafter.

Skogforsk har i ett första steg samlat representanter för Riks-antikvarieämbetet, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och skogsbruket till ett arbetsmöte, där man gemensamt diskuterat fram och prioriterat bland ett antal förbättringsområden.

En av organisationernas idéer är att myndigheterna ska avlastas och därmed få mera tid att hjälpa skogsbruket.

Men det kräver att skogsbruket på allvar lär sig att undvika skador på de vanligaste forn- och kulturminnena.

Under mötet presenterades också ett gott exempel på det, där Sveaskog på Marknadsområde Norr lyckats minska de allvarliga skadorna vid markberedning från 53 procent till 12 procent genom att arbeta fokuserat med prob-lemet.

Marie Larsson-Stern menar att om skogsbruket klarar ut-maningen med egna bedömningar och uppföljningar av enklare lämningar skulle man kunna få

stöttning med fältbesök och råd av myndigheterna i särskilt svåra ärenden. Hon hoppas också på mycket konkreta resultat av samarbetet.

– Jag tror att skogsnäringen skulle kunna enas om branschgemensamma riktlinjer, där man slår fast arbetssätt som mini-merar de här skadorna så långt det är praktiskt möjligt.

 

Fyra viktiga förbättringsområden:

  1. Ett enda digitalt fornminnesregister med förbättrad kvalitet. I dag finns data om lämningarna spridda i många register och i olika format. Kvaliteten på lägesangivelserna varierar kraftigt, vilket är ett problem då många fornminnen är svåra att se.
  2. Skogsbruket måste införa bättre rutiner. Planerna inför avverkning och markberedning måste kvalitetssäkras och data om kulturlämningar ska nå alla som berörs. Markeringarna i fält ska vara de samma mellan olika företag och uppföljningen och återkopplingen till de som utför arbetet måste bli bättre.
  3. Myndigheterna måste jobba på samma sätt över sina geografiska gränser. I dag finns skillnader i rutiner och rådgivning mellan olika myndigheter och län. Det försvårar för skogsbruket, som ofta rör sig över gränserna och då kan få olika svar från olika tjänstemän.
  4. Alla som arbetar med kulturlämningar i skogsbruket måste få bättre utbildning. Och på samma sätt måste myndighetspersonalen lära sig skogsbrukets förutsättningar för att kunna arbeta förebyggande.