Länsstyrelsen upphäver bygglovsbeslutet om Ärna

Textstorlek:

Länsstyrelsen i Uppsala län har i dag fattat beslutet att upphäva Uppsala kommuns beslut att bevilja bygglov för bland annat terminalbyggnad på fastigheten Ärna 5:16.

Länsstyrelsen anser att det faktum att plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun fattade beslut innan yttrandetiden löpt ut utgör ett formellt fel, som innebär att det överklagade beslutet ska upphävas och ärendet återsändas för ny handläggning.
Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun beslutade den 11 december 2014 att bevilja Uppsala Airport AB bygglov för nybyggnad av terminalbyggnad, anläggande av parkering samt platta för flygplan på Ärna 5:16. Beslutet överklagades av 35 personer. De anförde bland annat att miljöhänsyn, som till exempel utsläpp och buller, talar emot bygglov och att detaljplan krävs. Det påpekades också att handläggningen skett på ett formellt felaktigt sätt, då nämnden fattat beslut innan yttrandetiden gått ut. De klagande ansåg även att risken för olyckor ökar med ökade flygrörelser och transporter till och från anläggningen, samt att miljön förfulas av en flygplatsanläggning i närheten av Gamla Uppsala högar.
Länsstyrelsen beslutade den 20 april 2015 att det överklagade beslutet inte skulle gälla (inhibition) i avvaktan på Länsstyrelsens fortsatta utredning. Under handläggningen har ett antal överklaganden avvisats där de klagande inte ansetts ha talerätt då de inte äger fastigheter som gränsar till den fastighet bygglovet gäller eller på annat sätt kan anses särskilt berörda av byggnadsåtgärderna.
På grund av dagens beslut kommer Länsstyrelsen inte att pröva överklagandena i sak, det vill säga kravet på detaljplan, miljöhänsyn, buller, olycksrisk etc.