Ansökan om att bygga slutförvar kungörs

Textstorlek:

Mark- och miljödomstolen har beslutat att Svensk Kärnbränslehanterings ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn ska kungöras.

– Det här är en viktig milstolpe i tillståndsprocessen och ytterligare ett steg på vägen för att fullfölja vårt uppdrag att på ett långsiktigt säkert sätt ta hand om det svenska använda kärnbränslet, säger Christopher Eckerberg, vd för Svensk Kärnbränslehantering AB.

Att ansökan kungörs innebär att handläggningen av målet nu kan fortsätta. Till att börja med kommer ansökan att skickas ut på remiss till berörda myndigheter, organisationer och sakägare som får möjlighet att lämna synpunkter i sak. Därefter sker huvudförhandling.

Enligt nuvarande tidsplan från Mark- och miljödomstolen kommer ansökan att kungöras i januari och huvudförhandling att ske någon gång under oktober till december 2016.

Efter att huvudförhandlingen är avslutad kommer Mark- och miljödomstolen liksom Strålsäkerhetsmyndigheten, som gör en egen prövning, att lämna yttranden till regeringen. Innan beslut fattas kommer regeringen också att tillfråga de berörda kommunerna, som har vetorätt när det gäller kärnbränsleförvaret (Östhammar) och inkapslingsanläggningen (Oskarshamn).