Region Uppsala snart verklighet

Catharina Blom regiondirektör på Regionförbundet i Uppsala län, hoppas att planerna på bildandet av en regionkommun går i lås. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Länet Nyligen presenterades förslaget till Sveriges framtida storregioner, något som ligger några år fram i tiden. Planerna för ett Region Uppsala är däremot långt framskridna och en region kan bildas den 1 januari nästa år.

– Landstinget, länets kommuner och Regionförbundet Uppsala län planerar för en regionkommun och en ansökan har lämnats in till regeringen. Riksdagen förväntas fatta beslut före sommaruppehållet, säger Catharina Blom, regiondirektör på Regionförbundet i Uppsala län.

Att bilda region, eller regionkommun, innebär att regionförbundet slås ihop med landstinget som tar över det regionala utvecklingsansvaret. En ny organisation bildas och har idag arbetsnamnet Region Uppsala.

– Det finns fördelar med att ta första regionsteget i ett mindre geografiskt området, då blir inte förändringen lika stor när storregioner införs, säger Catharina Blom.

Diskussionerna handlar om att skapa hållbara regioner som bättre motsvarar människors behov och förväntningar. I slutänden ska det bidra till att det blir bättre för regioninvånarna och att medborgarinflytande ökar över de regionala utvecklingsfrågorna. Och blldandet av regioner är något som pågått, och pågår, i Sverige.

– De första regionerna bildades redan i slutet av 90-talet. I januari 2015 bildade ytterligare sex landsting regionkommuner, och nu finns totalt tio regioner i landet, säger Catharina Blom.

Sedan tidigare är Västra Götaland, Skåne, Halland, Gotland regionkommuner och förra året tillkom Jönköping, Örebro, Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och Jämtland-Härjedalen.

– Vi kan åka lite snålskjuts genom tidigare regioner och Löfven sa också i sin regeringsförklaring att de som vill kan bilda region. Med tanke på det har jag svårt att tro att det blir avslag på ansökan.

Vad är då syftet med en regionkommun, och vad betyder det för länsinvånarna?

–Ett av syftena är demokratiskt, med en region blir organisationens styrelse direktvald av befolkningen, säger Catharina Blom och fortsätter:

– I dag väljs politikerna med ansvar för den regionala utvecklingen av regionförbundets medlemmar. I regionen får politikerna ett direkt politiskt mandat av regioninvånarna.

Catharina Blom kan se flera fördelar, bland annat kopplingen mellan välfärd och tillväxt stärks. Det regionala uppdraget breddas där hälso- och sjukvården är en viktig drivkraft för utveckling av regionen.

De nya regionerna har ett övergripande ansvar, precis som landstinget, för kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvårdsfrågor, men också för det regionala tillväxtarbetet och planeringen av infrastruktur.

– Redan idag har kommunerna ett nära samarbete med landstinget, exempelvis när det handlar om kollektivtrafiken.

Landstinget är ett av länets största arbetsgivare med 11 000 anställda, och det är viktigt att tillväxtfrågor inte drunknar i hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Uppsala är ett starkt varumärke och länet är en av landets främsta tillväxtmotorer, säger Catharina Blom och fortsätter:

– Vi har också en självklar plats på den internationella kartan, inte minst på grund av två världsledande universitet och Akademiska sjukhuset. Och det går att göra mer för att marknadsföra Uppsalaregionen globalt.

Länet ligger i topp på olika innovationsindex, har landets lägsta arbetslöshet och en stadigt ökande befolkning. Något som också innebär utmaningar i form av fler bostäder och att förbättra kollektivtrafiken. Andra utmaningar är att minska skillnaderna mellan kvinnor och män, bland annat utbildningsresultat och folkhälsa.

– Utvecklingen måste omfatta alla medborgare. Hur regionen kommer att utvecklas beror på hur vi klarar att möta ständiga förändringar, säger Catharina Blom och tillägger:

– Men det är roligt att bidra till ett regionbildande innan pensioneringen.