Lång väntan på rådgivning

Den som är i behov av skuldsanering kan få vänta länge, särskilt om man bor i Östhammar. Foto: Arkiv
Textstorlek:

Länet Konsumentverkets rekommendation för att få tid hos budget- och skuldrådgivare är max en månad. Det klarar inte tre av länets kommuner. Östhammar har tolv veckors väntetid, Knivsta och Uppsala har sex veckors väntetid.

Väntetiden för att få en tid hos budget- och skuldrådgivaren varierar kraftigt i landet visar en rapport från Konsumentverket. Längst väntetid i landet har Lund som har 36 veckor.

Det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller hur mycket tid de har för budget- och skuldrådgivning.

Håbos budget- och skuldrådgivare arbetar tio timmar i veckan med budget- och skuldrådgivning. Det motsvarar 1,5 minuter per invånare och år jämfört med riksgenomsnittet på 3,0.

Mest tid per invånare har Tierp med 6,1 minuter per invånare och år.

Tierp har ungefär lika många invånare som Håbo men deras budget- och skuldrådgivare arbetar 40 timmar i veckan med budget- och skuldrådgivning.

Uppsala län har en mindre andel skuldsatta än riksgenomsnittet som är 3,5 procent.

Under 2015 ökade antalet ansökningar till Kronofogden med drygt två procent jämfört med föregående år. Totalt inkom 1 165 485 ansökningar.

Drygt 390 000 personer fick minst ett föreläggande, vilket var en ökning med drygt 1 procent jämfört med 2014.

– Både antalet ansökningar och antalet personer som dessa riktats mot har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Det är väldigt små förändringar från år till år, säger Stephan Majander, enhetschef på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Antalet ansökningar som rörde obetalda skulder mot unga ökade medan antalet unga som kraven riktades mot var nästan oförändrat. Drygt 144 000 ansökningar riktades mot personer under 25 år, vilket motsvarade en ökning med fem procent jämfört med 2014.

Kraven riktades mot 53 000 unga, vilket var en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år.

Över 40 procent av alla ansökningar som rörde obetalda skulder under 2015 återkallades. En fjärdedel av återkallelserna rörde belopp under 500 kronor.

När ansökan väl har kommit till Kronofogden ökar skulden med 680-860 kronor; 380 kronor i ombudsarvode, i de flesta fall 180 kronor i inkassokostnad samt 300 kronor i ansökningsavgift till Kronofogden.

– Det är oroande att så många småskulder leder till onödiga och dyra tilläggskostnader, säger Stephan Majander.

Ansökningarna som rör obetalda skulder gäller bland annat telekom- och energiräkningar, bankers fordringar, fordringar som köpts upp av inkassobolag och obetalda trafikförsäkringar.

Med andel skuldsatta menas det antal personer med skulder i Kronofogdens register, 31 december 2015, i relation till antalet invånare.

Endast nio kommuner i landet har en mindre andel skuldsatta än Knivsta som har två procent.

Den kommun i länet som har störst andel är Tierp där 5,2 procent av invånarna är skuldsatta.

När det gäller tiden kommunerna ger budget- och skuldrådgivning i relation till kommunens antal skuldsatta hos Kronofogden ger Uppsala län 103,9 minuter. Det är mer än rikssnittet som ligger på 88,1 minuter per skuldsatt.

Här finns stora skillnader mellan kommunerna.

Älvkarleby ger minst med 47,3 minuter per skuldsatt medan Östhammar ger fyra gånger mer med 192,3 minuter per skuldsatt.

En skuldsanering innebär att den som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av sina skulder.

Personen får en plan för hur räkningar ska betalas och att den sökande lever på existensminimun tills skulden är betald.

Ett av grundkraven är att personen inte kan betala sina skulder på många år. Det ska också vara rimligt att få skuldsanering.

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service som erbjuder rådgivning om ekonomi.

Rådgivaren hjälper också till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering.

Den sökande kan också få hjälp med att få en överblick över sin ekonomi och få praktiska råd hur man ska hantera och prioritera sina skulder.

Budget- och skuldrådgivaren hjälper också till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha det kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag vid frivilliga överenskommelser.

Rådgivaren kan också hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Konsumentverkets rapport från 2015 visar att omfattningen och kvaliteten på budget- och skuldrådgivningen varierar och verksamheten är ofta relativt okänd.

Regeringen har nu gett Konsumentverket i uppdrag att ta fram och tillhandahålla rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen och följa upp hur den används. Detta efter samråd med Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer.

Det arbetet ska vara klart före årsskiftet.