Stöd lyfter bygdegårdar

Bygdegårdsföreningen i Vansjö får 180 000 kronor i investeringsstöd från Boverket. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Bygdegårdarna är landsbygdens allaktivitetshus och lite av landsbygdens nav. Då verksamheten sköts ideellt är behovet av bidrag stort. Nu har flera av länets bygdegårdar fått stöd av dels Uppsala kommun och dels av Boverket.

– Vi ser med tillförsikt på framtiden, och vi är tacksamma för att Uppsala kommun är generösa mot oss, säger Lars Ling, sekreterare och informationsansvarig i Uppsala läns bygdegårdsdistrikt.

I samverkan med kulturförvaltningen i Uppsala kommun har Uppsala läns bygdegårdsdistrikt fördelat närmare 445 000 kronor till upprustning av bygdegårdar i kommunen.

– Policy denna gång har varit att fördela pengarna till bygdegårdens yttre och inre slitage, säger Lars Ling och tillägger:

– Uppsala kommuns bygdegårdar är mycket eftertraktade som hyresobjekt både för enskilda personer och av företag och organisationer.

Ling säger vidare att det har medfört stora och kostnadskrävande ideella insatser för att uppfylla krav på en väl fungerande samlingslokal.

De närmaste åren kommer bygdegårdsdistriktet att satsa stora ekonomiska resurser på säkerhetshöjande åtgärder för samtliga 81 bygdegårdar i länet.

Bland annat kommer man att genomföra en omfattande inventering för att göra bygdegårdar mer tillgängliga för funktionshindrade.

– Samtidigt inleds en intensiv marknadsföring till alla barnfamiljer och övriga som flyttar ut på landsbygden. Vår idégrund är att bygdegården är en modern mötesplats som ger oss möjligheter att förverkliga drömmar, säger Lars Ling.

Han påpekar också att distriktets årligen återkommande seminarium om statsbidragsfinansierad upprustning av bygdegårdar är en mycket viktig del av distriktets verksamhet.

– Bygdegårdarna erbjuder miljöcertifierade lokaler, där energiförsörjning, drift och material bidrar till långsiktig hållbar utveckling, säger Lars Ling.

De bygdegårdsföreningar i Uppsala kommun som får upprustningsbidrag är: Börje idrottsgård 60 000 kronor, Knutbygården 25 000 kronor, Läbyvad 61 000 kronor, Viksta 90 000 kronor och Åkerby 207 000 kronor.

Även Boverket har beslutat om totalt 22,2 miljoner till landets samlingslokaler.

Av dessa fick 39 medlemsföreningar i Bygdegårdarnas riksförbund dela på nära 1,3 miljoner i investeringsstöd.

Investeringsbidragen går i år till energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard.

De föreningar som får bidrag finns från Boden i norr till Hässleholm i söder.

De enskilda bidragen varierar från 8 000 kronor till 3 150 000 kronor.

Några av de bygdegårdsföreningar som får bidrag finns i Uppsala län, bland annat Blå Wingen i Knivsta som får 550 000 kronor.

Vidare får Vansjö bygdegårdsförening i Heby 180 000 kronor, Bergsbrunna bygdegårdsförening i Uppsala får 300 000 kronor och Åkerlänna bygdegårdsförening, Uppsala, får 180 000 kronor.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor.

Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

 

Fakta: Allmänna samlingslokaler 

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Mer än 1 400 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler är idag anslutna till riksförbundet.

Bygdegårdsföreningarna drivs av cirka 10 000 ideellt arbetande funktionärer. Cirka 200 000 enskilda medlemmar är anslutna till bygdegårdsföreningarna. I landet utförs ideellt arbete inom bygdegårdsrörelsen värderat till mer än 80 miljoner kronor årligen

De föreningsdrivna samlings-lokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i våra städer.