Färre frikyrkor men fler medlemmar i städerna

Enligt en rapport som tagits fram av Øyvind Tholvsen vid Evangeliska frikyrkan minskar antalet frikyrkliga församlingar men medlemsantalet växer. Foto: Evangeliska frikyrkan
Textstorlek:

Det blir allt färre frikyrkliga församlingar, framförallt på glesbygden. Sedan 2005 har nästan var fjärde församling försvunnit. I Uppsala län blir församlingarna också färre men medlemsantalet växer. 

Antalet frikyrkliga församlingar har minskat med nästan en fjärdedel sedan 2005, enligt en rapport från Evangeliska frikyrkan, EFK.

Det är framförallt små församlingar på landsbygden som försvinner.

– Det är en tydlig tendens att det är frikyrkorna i storstäder och stadsområden som växer medan de minskar ute på landet, säger Øyvind Tholvsen som arbetar inom EFK och tagit fram rapporten.

Tappet är störst i områden där frikyrkan traditionellt varit stark, som exempelvis Småland, Östergötland och Västerbotten.

– Det är svårt för mig att säga varför men vi ser helt klart att tillväxten sker i städer vilket traditionellt sett inte är starka frikyrkofästen.

Däremot så har medlemstappet inom frikyrkorna avstannat men det finns en tydlig tendens.

Församlingarna i städerna blir fler och allt större medan medlemsantalet minskar ute på landet.

Uppsala län är inget undantag.

Här har ingen dramatisk förändring skett av antalet församlingar, det har försvunnit en församling den senaste femårsperioden. Fast antalet medlemmar har ökat med drygt sex procent.

Anledningen till att medlemsantalet växer är migranterna. Enligt en undersökning Evangeliska frikyrkan gjort så var knappt tjugo procent av gudstjänstdeltagarna under 2015 personer med utländsk bakgrund.

– Världen har kommit till Sverige och frikyrkorna har varit duktiga på att fånga upp personer med utländsk bakgrund.

Øyvind Tholvsens undersökning visar också att det blir allt fler så kallade migrantförsamlingar, det vill säga sammanslutningar där invandrargrupper firar gudstjänst regelbundet på annat språk än svenska. Fast mörkertalet är stort.

– Det kan vara som så att frikyrkorörelsen faktiskt växer men det är svårt att få exakta siffror över hur många migrantförsamlingar det egentligen finns. Det kräver en hel del detektivarbete att leta upp dem.

Peter Ahlgren