Stopp för viltutfodring

Textstorlek:

Från 1 december blir det förbjudet att utfodra vilt. Anledningen är att regeringen vill minska skador på jordbruket.
Åtling kommer dock att vara tillåtet även i fortsättningen men det är osäkert vad som kommer att gälla för stödutfodring vid stränga vintrar.

 

Regeringen har förslagit flera ändringar i jaktlagen som bland annat innebär att utfodring av vilt förbjuds.

Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht blir det allt vanligare med överdriven utfordring av framförallt hjort och vildsvin vilket leder till ökade viltstammar och skador på närliggande lantbruk.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har länge agerat för ett förbud och är därför positiva till att det nu blir en ändring.

–  Förslaget visar att regeringen förstår att utfodring är ett problem och det är välkommet, säger Sven-Erik Hammar, vice förbundsordförande i LRF i en kommentar.

Det LRF och andra organisationer är negativa till är omfattande utfordring av framförallt vildsvin med i bland helt olämpliga varor, som chips och chocklad. Det finns undersökningar som visar en explosivt ökande vildsvinsstam om suggorna har en överdriven tillgång på mat vilket leder till ökade skador på framförallt grödor och fler viltolyckor om utfodringsplatserna ligger på olämpliga platser.

Däremot kommer det att vara fortsatt tillåtet med åtling, det vill säga en anordning som sprider ut en begränsad mängd mat per dygn för att locka vildsvin.

Däremot är det oklart vad som kommer att gälla för stödutfodring av vilt under stränga vintrar. Enligt landsbygdsdepartementet kan man tänkas sig ett generellt förbud för alla former av utfodring under vår, sommar och höst men man håller fortfarande på och undersöker frågan.

I regeringens förslag ingår också krav på att överklagningar av jakt på björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska ”handläggas skyndsamt”.

Tidigare har handläggningstiderna varit så långa att jaktsäsongen tagit slut innan ärendena avgjorts. Även det är LRF positiva till.

– Förutom att få en snabb effekt på skadesituationen handlar det också om att ge den skadedrabbade möjlighet att råda över sin situation, säger Sven-Erik Hammar.

Det föreslås däremot inga lättnader i kameraövervakningslagen vilket skulle göra det lagligt att sätta upp viltövervakningskameror vid bland annat åtelplatser för vildsvin.

Det blir länsstyrelserna som får ansvar att se till att reglerna, som börjar gälla 1 december, följs.

Peter Ahlgren