Han jobbar för att rädda värdefull skärgårdsnatur

Stefan Holmström är en av initiativtagarna till bevarandet av skärgårdsnaturen på Gräsö. Foto: Maria Loboda
Textstorlek:

På Gräsö är de gamla artrika naturbetesmarkerna på väg att växa igen. 
Om ingenting görs försvinner snart spåren av generationer av småskaliga lantbrukare som slitit för att bruka de karga markerna. 
För att försöka rädda den unika skärgårdsnaturen har lokala aktörer i samarbete med Upplandstiftelsen bildat Gräsö Kött.

Gräsö Kött är ett icke vinstdrivande företag vars yttersta syfte är att med hjälp av betesdjur bevara naturbetesmarken på Gräsö. Stefan Holmström från Oxtsten är en av initiativtagarna och han och andra aktörer på ön driver Gräsö Kött tillsammans med Upplandsstiftelsen.

Stefan och Kerstin Holmström blev Gräsöbor för tio år sedan då de köpte Oxstens gård. Till gården hör 100 hektar mark och lika mycket vatten och öar. Marken består främst av skog, åker och naturbeten varav stora delar var på god väg att växa igen.

I dag är mellan 60 och 70 hektar röjda och Stefan berättar att han har framlidne Gräsöbon, Dan Söderberg att tacka för väldigt mycket. Mångsysslaren Dan Söderberg drev tillsammans med sin hustru Birgitta ett skärgårdsjordbruk i Österbyn och det var främst han som hjälpte Stefan Holmström att röja Oxstens marker.

– Utan honom hade jag aldrig kommit så här långt, säger Stefan.

Det var också Dan Söderberg, som genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om Gräsö och dess historia, väckte Stefan Holmströms engagemang för naturen och människorna på ön. Stefan anser att landsbygdens befolkning är marginaliserad och han berättar om indragen samhällsservice och avfolkning.

– Hela Sverige är beroende av en levande landsbygd men det är det ingen som verkar förstå, säger Stefan Holmström och fortsätter:

– Skärgårdsnaturens förutsättningar tillåter endast småjordbruk men idag är det omöjligt att försörja sig på sådan drift. Det är därför vi knappt har några betande djur kvar idag.

Utan betesdjur växer det karaktäristiska skärgårdslandskapet med sina artrika naturbeten snart igen.

Samarbetet med Upplandsstiftelsen inleddes då det visade sig att det lever en bevarandevärd skalbagge på Oxsten. Krisslebaggen lever, som namnet antyder, av blomman krissla. En blomma vars överlevnad i sin tur är beroende av hävdad mark.

Oxstens beten, skog och strandlinje har under året som gått betats av 40 kor.

– Kor är fenomenala betesdjur och om man bara släpper på dem tidigt nog kan de till och med hålla nere vassbeståndet och hindra igenväxten av stränderna.

Så småningom hoppas Stefan Holmström kunna idka växelbete med får eftersom de två djurslagen håller efter varandras parasiter samt betar på olika sätt vilket ytterligare gynnar markerna.

Med satsningen på Gräsö Kött vill man se till att de marker som fortfarande är öppna förblir så. För det behövs i runda tal 300 djur fördelade på tre besättningar.

– För att vi ska kunna hålla så många djur utspridda över ön behöver vi bland annat medel för att bygga fler stallar och stängsel, säger Stefan.

Flera av de djur som under den gångna sommaren har betat på Oxstens marker står nu uppstallade för vintern hos Magnus Högström på Gräsö gård. Andra har gått till slakt.

Under hösten har Gräsö Kött inlett försäljningen av köttlådor innehållande naturbetescertifierat kött.  Åtgången har hittills varit strykande och eventuell vinst kommer att gå direkt tillbaka till verksamheten.

– En målsättning är att så småningom kunna erbjuda regelbundna leveranser av lådorna, vilket är viktigt bland annat för de restauranger som efterfrågar vårt kött, säger Stefan Holmström.

Maria Loboda