Folket ska få säga sitt

Slutförvarsfrågan har pågått i årtionden och nu planeras för en folkomröstning. Bilden är från reaktorhallen Forsmark 3. Foto: Hans Blomberg
Textstorlek:

I Östhammars kommun har diskussionerna om ett slutförvar av kärnbränsle pågått i årtionden. Nu börjar kommunen förbereda sig för att arrangera en folkomröstning om det blir aktuellt.

Socialdemokraterna och Centerpartiet har politisk majoritet i kommunen och tog beslut i april förra året att ställa sig positiva till en rådgivande folkomröstning. Något som kommunfullmäktige snart ska ta beslut om.

Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande, ser fram emot en bra dialog med kommuninvånarna om slutförvarsfrågan.

– Beslut om en eventuell folkomröstning tas på fullmäktigemötet 24 april, säger Jacob Spangenberg.

Frågan som ska ställas till folket är helt enkelt om de tycker att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar i Forsmark.

När kan en eventuell folkomröstning genomföras?

– Datum beslutas när tidpunkt för huvudförhandling i mark och miiljödomstolen är känt, säger Jacob Spangenberg.

Utgångspunkten är att resultatet från en folkomröstning ska vara en del av flera underlag; Strålsäkerhetsmyndigheten, mark- och miljödomstolen, yttrande till regeringen samt kommunens egna yttranden. Detta för kommunfullmäktiges slutliga ställningstagande i frågan från regeringen gällande tillåtlighet, den så kallade vetofrågan.

I Forsmark finns ett kärnkraftverk och ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Frågan om hanteringen av det radioaktiva avfallet har ständigt varit aktuell. Redan 1976 pekades Östhammar ut som en lämplig plats för slutförvarsanläggningar i den statliga AKA-utredningen. AKA är förkortning av Använt Kärnbränsle och radioaktivt Avfall.

Svensk kärnbränslehantering, SKB, gjorde sitt platsval 2009, och det föll på Forsmark. SKB har ansökt om tillstånd för att få bygga och driva ett slutförvar i Söderviken på Forsmarkshalvön i Östhammars kommun. Själva slutförvaringen kommer att ligga cirka 500 meter ner i berget.

På Östhammars kommuns slutförvarswebb kan man få svar på många frågor. Bland annat att Sverige, Finland och Frankrike ligger främst i världen med planeringen av geologiskt förvar för använt kärnbränsle.

En annan fråga är om Sverige kommer att ta emot använt kärnbränsle från andra länder, och där är svaret nej.

Nästa vecka, torsdag 23 mars, arrangerar Östhammars kommuns slutförvarsorganisation ett seminarium på Bruksgymnasiet i Gimo. Då kommer Björn Lund som är universitetslektor i seismologi på Uppsala universitet, att berätta om jordbävningar och dess påverkan på ett eventuellt slutförvar i Forsmark.

Det blir också en omvärldsspaning om stora jordbävningar och mer kunskap om jordbävningar i Sverige.

Rose-Marie Eriksson

 

FAKTA Slutförvar

Tidigast under 2018 beräknas Östhammars kommun få frågan från regeringen om de tillåter ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Kommunfullmäktige tar beslut i frågan.

Tillåter regeringen ett slutförvar så handlägger Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten ärendet igen. Detta för att fastställa villkor för verksamheten och ärendet prövas stegvis.

Vid ett eventuellt ja planerar SKB att börja bygga slutförvaret i början av 2020-talet och byggtiden beräknas till cirka tio år.