Nära 5000 fler jobb i länet

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med ett stort antal privata och offentliga arbetsgivare i Uppsala län. Foto: Lennart Perlenhem
Textstorlek:

LÄNET Fortsatt optimism på arbetsmarknaden, ökad sysselsättning och fortsatt låg arbetslöshet. Där har vi Arbetsförmedlingens prognos inför 2017–2018, baserad på vårens intervjuundersökningar med arbetsgivare i Uppsala län.

Arbetsgivarna i länet är optimistiska och har en fortsatt stark tilltro till den närmaste fram-
tiden, om man ska tro Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Den privata konsumtionen ligger på höga nivåer men även den offentliga konsumtionen och bygginvesteringar bidrar till det fördelaktiga läget i den svenska ekonomin.

Enligt prognosen väntas sysselsättningen öka med sammanlagt 149 000 personer i hela landet varav 4 700 personer Uppsala län under 2017 och 2018.

– Den starka konjunkturen och ett högt kapacitetsutnyttjandet leder till fler lediga platser. Det möjliggör flertalet jobbchanser inom prognosperioden, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen, i ett pressmeddelande.

Den offentliga sektorn, som utgör en stor och viktig del av länets arbetstillfällen väntas fortsätta öka. Inom privata tjänstenäringar är framtidstron också stor.

Detsamma gäller byggverksamheten och även inom industrin har förväntningarna stärkts lite. Stora behov finns inom de offentliga verksamheterna, då omfattande pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren.

Samtidigt som arbetslösheten
i länet tros bli fortsatt låg är arbetsmarknaden fortsatt tuff för de grupper som i genomsnitt möter en svårare arbetsmarknadssituation och därför löper större risk att bli långvarigt arbetslösa.

Med ökad brist på arbetskraft och en högre andel av personer med längre väg till anställning blir matchningsuppdraget en allt större utmaning för Arbetsförmedlingen.

 Malena Olsson