Nej från miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen efterfrågar ytterligare underlag kring kopparkapselns egenskaper och den långsiktiga säkerheten. Bilden från SKB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö norr om Oskarshamn. Foto: Curt-Robert Lindqvist
Textstorlek:

På tisdagen lämnade mark- och miljödomstolen sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle – Sveriges hittills mest omfattande miljömål. Deras bedömning är att det behövs ytterligare underlag om kapseln för att slutförvaret ska kunna tillåtas. Beslutet ligger nu hos regeringen.

​Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt menar i sitt yttrande att det fortfarande finns osäkerheter om kapselns förmåga att på lång sikt innesluta kärnavfallet.

Osäkerheterna handlar om i vilken grad kapslarna kan skadas av korrosion och av processer som påverkar kapselns mekaniska hållfasthet. Den samlade utredningen visar att bräckligheterna om kapselns skyddsförmåga är av vikt och att man i SKB:s säkerhetsanalys inte har tagit hänsyn till alla osäkerheter.

Slutförvaret kan därför bara tillåtas enligt miljöbalken om SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, redovisar vidare underlag som visar att slutförvaret är säkert även när det gäller kapselns skyddsförmåga. Det är mark- och miljödomstolens slutsats.

Domstolen ger däremot klartecken för andra delar i ansökan; för de frågor som rör platsen Forsmark, berget, bufferten och miljökonsekvensbeskrivningen. Även för inkapslingsanläggningen i Oskarshamn och för utökad kapacitet i Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Tidigare under tisdagen lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande där de sa att slutförvaret uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.

– Vi kan konstatera att vi inte har lyckats besvara rättens frågor vad gäller kopparkapseln fullt ut. Samtidigt skriver Strålsäkerhetsmyndigheten att SKB har de förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla lagens krav på strålsäker slutförvaring, säger SKB:s vd Eva Halldén, i ett pressmeddelande.

Hon säger vidare att SKB redan nu arbetar med fördjupade beskrivningar på de frågor som domstolen efterlyser mer svar på.

– När vi lämnat det underlag som efterfrågas är vi övertygade om att regeringen kommer att kunna godkänna slutförvaret också enligt miljöbalken, fortsätter Eva Halldén.

På Östhammars kommun väljer man att avvakta med ett uttalande om mark- och miljödomstolens bedömning.

– Vi har i dagsläget inga kommentarer utan behöver sätta oss in i hela det digra material som domstolen såväl som Strålsäkerhetsmyndigheten levererat, säger Marie Berggren, chef på strategienheten, som vidare tycker att viktiga frågor som kommunen framfört har lyfts med till regeringen.

– Som ansvar efter förslutning likväl som informationsbevarande över de långa tidsrymder som ett slutförvar behöver vara skiljt från människa och miljö. Båda de här frågorna är viktiga för kommunen och samhället oavsett utfall på kompletteringar i framtiden och vilken lösning som SKB slutligt får tillstånd att gå vidare med, menar hon.

För Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning sågs domstolens yttrande som en seger. Miljörörelsen är sedan länge kritiska till SKB:s arbete och tycker att ett oberoende organ borde ha utrett slutförvaret.

– Att domstolen är negativ till den lösning som kärnkraftsindustrin föreslagit genom SKB, betyder att avfallsproblemet ännu inte är löst, och det visar styrkan i en fungerande miljöprövning som ställer höga krav på säkerhet och underlag, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Frågan flyttas nu över till regeringens bord som får ta ställning till hur processen ska fortsätta.

Malena Olsson

 

Fakta Slutförvar 

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ansökte 2011 om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall hos mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. Ansökan omfattar två anläggningar; en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Forsmark. Ansökan avser deponering av 6 000 kapslar med totalt 12 000 ton kärnavfall på cirka 500 meters djup i berget. Metoden bygger på tre säkerhetsbarriärer; kapseln med ett 50 mm tjockt kopparhölje som innesluter kärnavfallet, bufferten som omger kapseln samt berget i Forsmark.

Anläggandet av slutförvaret beräknas ta cirka 70 år.

Källa: SKB