De flesta patienter är nöjda med primärvården

Textstorlek:

En stor enkätundersökning från SKL, Sveriges kommuner och landsting, visar att åtta och tio patienter i Uppsala län har ett positivt intryck av den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län ligger något över rikets snitt inom samtliga dimensioner.

Inom samtliga frågeområden har Region Uppsala resultat som ligger något över rikets snitt. Bland annat får personalen högt betyg när det gäller respekt och bemötande, där 85,3 procent av patienterna har haft en positiv eller mycket positiv upplevelse. Även tillgängligheten får ett bra betyg, där är 81,4 procent av patienterna nöjda.

Helhetsintrycket var något högre för besök vid de privata vårdcentralerna, 83,7 procent jämfört med 77,7 procent för de vårdcentraler som drivs av Region Uppsala. Genomsnittet för riket var 79,2 procent.

Männen är något nöjdare med sitt besök än kvinnorna, och äldre är mer nöjda än yngre, vilket bekräftar vad som framkommit i liknande undersökningar som genomförts tidigare.

Malena Ranch, (MP), ordförande för vårdstyrelsen, säger i ett pressmeddelande att patientenkäten är viktig i deras utvecklingsarbete och för att låta patienterna vara delaktiga.

– De skillnader vi ser mellan kvinnor och män och mellan åldersgrupper i hur vården upplevs är värdefulla för att säkra en vård som alla, oavsett kön eller ålder, känner förtroende för, säger Malena Ranch.