Nationellt skogsprogram presenterat

Textstorlek:

Regeringen har i dag fattat beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. Här finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

– Sverige behöver skog och skogsbruket i en omställning från ett oljebaserat till ett fossilfritt samhälle och till att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Ett långsiktigt skogsprogram är viktigt för att främja hållbara, konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med skogen som bas, inom ramen för att de nationella miljömålen nås, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande.

Utgångpunkten för det fortsatta arbetet med skogsprogrammet är att grunden i den svenska skogspolitiken, som vilar på två jämställda mål om produktion och miljö, ligger fast. Det gäller även de äganderättsliga principerna och principen om frihet under ansvar.

För att uppnå visionen för skogsprogrammet där har regeringen lagt fram mål för fem fokusområden:

1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.

2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.

5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Regeringen kommer också besluta om ett par konkreta åtgärder utifrån skogsprogrammets vision och mål, till stöd för skogsprogrammets strategi. Dessa åtgärder ska sedan samlas i en kommande handlingsplan. Den första versionen av handlingsplanen kommer i huvudsak att omfatta åtgärder där staten har ett huvudansvar.

Regeringen har också fattat beslut om att ge Lantmäteriet i uppdrag att genomföra en laserskanning av Sveriges skogsmarker samt utvärdera skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi.

– Vi måste få en uppdaterad bild av exakt hur den svenska skogen och skogsmarken ser ut, därför är den här laserskanningen viktig. Utvärderingen av skogssektorns jämställdhetsstrategi ska ge oss svar på hur vi på bästa sätt fortsätter driva arbetet med en jämställd skogssektor, säger Sven-Erik Bucht.

Resultatet ska kunna ligga till grund för öppna och avgiftsfria digitala kunskapsunderlag av skogliga grunddata. Uppdraget ska bidra till bättre effektivitet både vad gäller produktion och miljöhänsyn inom skogsbruket.