Ilska över indragen väg

Textstorlek:

Brevet från Trafikverket om indragning av allmän väg kom som en total överraskning för Pia Nyberg och övriga berörda i Norrhällby, strax utanför Uppsala.

– Det här hade vi absolut ingen kännedom om. Det är intressant vad som händer bakom ryggen och ingen av uppgifterna har varit uppe till diskussion, säger Pia Nyberg.

Trafikverkets förslag är att väg 653 mellan Skölstavägen och väg 655 i Uppsala kommun dras in från allmänt underhåll.

Det handlar om ett cirka fem kilometer långt vägavsnitt från Norrhällby fram till Vaksala kyrka.

Vägen berör cirka 68 personer och enligt skrivelsen från Trafikverket har vägen haft en stark funktion som genomfartsled innan Skölstavägen öppnades för trafik.

”Efter det har väg 653 fått en funktion som utfartsväg för de boende längs vägen”, står det i skrivelsen.

Trafikverkets tolkning om utfartsvägar är en förklaring till varför väg 653 inte längre ska vara allmän väg. Bland annat skriver man att ”Det huvudsakliga syftet med allmänna statliga vägar är att förbinda olika målpunkter med varandra, och utfartsvägar är normalt enskilda”.

Vidare motiverar man förslaget med att indragningen av vägsträckan har ingen synnerlig betydelse för det allmänna och att det ”skulle medföra högst ringa olägenhet för bygden …”.

Trafikmängden har också betydelse för om en väg inte längre ska vara allmän, och en riktlinje är 125 fordon per dygn.

– Ett avsnitt av den aktuella vägen trafikeras av cirka 200 bilar per dygn, och även av tung trafik. Det är en en frekvent sträcka när man ska ut på landet, säger Pia Nyberg och fortsätter:

– Det här förslaget påverkar även trafiken till Skölsta. Där har man dragit ny väg som kommunen ansvarar för, och det området var tidigare ett sommarstugeområde.

Anledningen till att allmän väg blir enskild är att staten vill fördela ansvaret rättvist och spara pengar. Men gränsen för när en väg ska vara allmän respektive enskild är otydlig.

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), anser att ansvarsfördelningen för Sveriges vägar behöver förtydligas. ” Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader från staten till kommunerna eller enskilda fastighetsägare”, säger hon i ett uttalande.

SKL har en överenskommelse med Trafikverket som bland annat slår fast att enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till nytta för enskilda.

Enligt en undersökning från SKL upplever många kommuner dock att ansvarsfördelningen i praktiken är otydlig och att indragning av allmän väg till enskild väg inte alltid är förutsägbar, eller att Trafikverket tar hänsyn till hur vältrafikerad en väg är och att den har ett stort allmänintresse.

Lena Micko menar att det är viktigt att Trafikverket tar ansvar om väglagen inte fungerar och lyfter frågan kring förslag till förändringar.

– En översyn av lagstiftningen kan behövas, och i så fall måste det ske i samverkan mellan Trafikverket och SKL, säger Lena Micko.

På frågan om någon från Trafikverket kommer att åka ut och ha en dialog med berörda svarar Linda Pettersson utredning och planering Region Öst:

– Nej, i utredningen av väg 653 har vi valt att inte ha något möte på plats.

Pia Nyberg påpekar att det även blir svårt att hitta någon som kan underhålla vägen om den blir enskild. Och hon kommer att gå vidare med ärendet.

– Man skyfflar undan landsbygden med hänvisning att det är så få som bor här, det är bedrövligt. Jag anser att det här är en nedmontering av välfärdssamhället, säger Pia Nyberg.