Skogsbranden i Västmanland.

Textstorlek:

En av SBF Sävaådalens sommarresor gick till brandområdet i Västmanland. Fyrtiofem SBF embarkerade sig i bussen och vi for i väg mot Ramnäs och brandområdet nordnordväst om Ramnäs. En påläst guide informerade oss om branden och släckningsarbetet i området. I Hälleskogs brännan stannade vi på en särskilt iordninggjord stannplats. En särskild väg hade byggts genom området för besökande och turister. Alla andra vägar var avstängda med bommar.
Två år efter branden så har en del växtligheten återkommit på marken. Marken i brandområdet bestod nu till stor del av frilagt berg och blocksten. Mossa och lättjordar hade försvunnit vid branden.
Granar och övriga träd var fortfarande svartbrända. Inga tecken sågs till, att träden skulle ha liv. Branden omfattades av 13.500 ha motsvarande en kvadratmil. Drygt hundra skogsägare drabbades av branden.
Stora markarialer från Sveaskog AB, Västerås stift, Karl Hedin AB och Bergvik Skog AB har avsatts till naturreservat. Där har ingen avverkning skett. Mellanskog har avverkat 60 000 m3 timmer på sin mark.
Sommaren 2014 var ovanligt torr sommar. Markerna var extremt torra och temperaturen var mycket över de normala för en svensk sommar. Således lätt för bränder i skog och mark.
I Öjesjö norr om Ramnäs höll ett beredningsarbete på den 31 juli och skogsmark bearbetades med en beredningsmaskin. Trakten var stening och stötar från maskinen mot berg och sten förorsakade gnistor. Maskinföraren gjorde vad han kunde för att släcka elden. Vilket han lyckades med innan han lämnade platsen. Någon kontakt med brandkåren eller annan ansvarig togs tydligen inte. Elden pyrde i undervegetationen och startade upp på nytt.
De första dagarna spred sig branden i normal omfattning men under eftermiddagen den 4 augusti övergick förloppet till en explosionsartad spridning som var omöjlig att kontrollera. Eldslågor steg till 40 meters höjd och ett fruktansvärt dån uppstod.
Spridningen stannade av något samtidigt som en massiv räddningsinsats görs av brandkåren, räddningstjänst och frivilliga. Femtio mil brandslang lades ut vid bekämpningen. Franska och Italienska flygmaskiner gjorde 1533 uppstigningar och dumpade ca 10 miljoner liter vatten över brandhärdarna. Fjorton helikoptrar deltog också med vattenbegjutning
Den 5 augusti beslutade länsstyrelsen i Västmanlands län att ta över ansvaret för räddningstjänsten.
Trots den enorma spridning av branden och dess skadegörelse så blev ingen i detta stora område bostadslös .

Alf Hanslöf